Nederlands:

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

De besloten vennootschap RMS International Europe BV; en
alle met RMS International Europe BV in concernverband verbonden vennootschappen;
alle gevestigd en kantoorhoudend te Eindhoven, Nederland.

Artikel: 1: Definities

1.1 Onder “leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap RMS International Europe BV en alle met RMS International Europe BV in concernverband verbonden vennootschappen.
1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de leverancier een koop- of een andere overeenkomst aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de leverancier.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
3.2 De door de leverancier verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.
3.3 De leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst/bewijs

4.1 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand indien en nadat de leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of de leverancier met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Overeenkomsten aangegaan door Handelsagenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden leverancier slechts nadat deze overeenkomsten schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.
4.2 Indien door de leverancier een bindende offerte is uitgebracht (zie 3.1), komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
4.3 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van de leverancier beslissend, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs. Behoudens tegenbewijs gelden de tussen leverancier en afnemer op de vrachtbrief of factuur vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
4.4 Indien door leverancier inzake de met afnemer gesloten overeenkomst (al dan niet elektronisch) een brief wordt verzonden en/of een schriftelijke mededeling wordt gedaan, gaat het door leverancier beoogde rechtsgevolg in op het moment van verzending van de (al dan niet elektronische) post, ongeacht of deze brief of mededeling niet door afnemer zou zijn ontvangen en/of in ontvangst genomen.

Artikel 5: Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 6: Prijzen/BTW-registratienummer

6.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is de leverancier gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen.
6.3 De afnemer is verplicht aan de leverancier het correcte B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7: Levering

7.1 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient de leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient de leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
7.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af de magazijnen van de leverancier (in Nederland of de UK). Leverancier is gerechtigd de vermelde bedragen te wijzigen indien levering buiten Nederland dient plaats te vinden en / of indien kostenstijgingen hiertoe aanleiding geven. Het transport geschiedt, ook indien franco levering overeen is gekomen, altijd voor rekening en risico van de afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren.
7.3 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij leverancier opgeslagen. Bij niet tijdige afname is de leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van de leverancier om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.
7.4 Indien de leverancier voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is de afnemer verplicht, tenzij het om éénmalige verpakking gaat, de genoemde producten voor eigen rekening terug te zenden naar het door de leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan leverancier de kosten van deze producten aan afnemer in rekening kan brengen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die de leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheids- maatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen.
8.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet is de leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door de leverancier als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.3 De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: Reclames

9.1 Zodra de producten door de afnemer ontvangen zijn, dient de afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door leverancier geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of qua aantal en / of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is afnemer gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. afleveringsbon. Dit vervoersdocument c.q. de afleveringsbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen 5 werkdagen nadat de afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum.
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.
9.3 Bij gebreke van tijdige reclames, wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
9.4 Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer niet van zijn betalings- verplichtingen ten opzichte van de leverancier.
9.5 Indien de reclames door de leverancier gegrond worden bevonden, zal de leverancier (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
9.6 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de nakoming van het in artikel 9.5 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van de leverancier of indien leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.
10.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is leverancier in het geheel niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel het vergoeden van de factuurwaarde indien:
a. de gebrekkige producten niet aan leverancier ter beschikking zijn gesteld;
b. de afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor bederf is opgetreden en / of waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door de afnemer geuite klachten te onderzoeken.
10.3 De leverancier is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:
a. de leverancier nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);
b. de leverancier niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
10.4 De aansprakelijkheid van de leverancier zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag exclusief BTW.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door de leverancier afgeleverde producten blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.
11.2 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door de leverancier geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.
11.3 Voor leveringen in Duitsland geldt dat leverancier zich het recht van eigendom op de geleverde goederen voorbehoudt tot het moment dat alle vorderingen die leverancier op de afnemer heeft of zal hebben in hun geheel zijn voldaan. Het is de afnemer toegestaan de geleverde goederen via de gebruikelijke weg door te verkopen, tenzij de betalingen door afnemer aan leverancier om welke reden dan ook worden stopgezet. In dat geval vervalt het recht op doorverkoop van de afnemer.
11.4 De afnemer draagt bij doorverkoop van de goederen reeds nu en voor alsdan alle vorderingen (met nevenrechten) die afnemer heeft of zal hebben op derden over aan leverancier, welke overdracht als zekerheid dient voor hetgeen partijen in het kader van de doorverkoop zijn overeengekomen. De leverancier machtigt de afnemer de overgedragen vorderingen in te vorderen, onder de voorwaarde dat de betalingen door afnemer aan leverancier tijdig worden voldaan. Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen jegens leverancier, vervalt deze machtiging en dient afnemer op eerste verzoek van leverancier kenbaar te maken aan wie de goederen zijn doorverkocht en welke vorderingen zij hierdoor op deze derden heeft verkregen.
11.5 Afnemer dient, indien noodzakelijk, op eerste verzoek van leverancier en voor haar rekening, al haar medewerking te verlenen aan het formaliseren van de overdracht van deze vorderingen, zoals het opmaken van de (gelegaliseerde) akten van overdracht etc.
11.6 Indien zich een omstandigheid voordoet waardoor de rechten van leverancier op de voorbehouden eigendom van de door haar geleverde goederen zouden kunnen worden beperkt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot pandbeslag, dient afnemer dit onverwijld aan leverancier mede te delen.
11.7 Indien afnemer in gebreke is inzake de betalingen aan leverancier en/of de vermogenssituatie van afnemer aanmerkelijk verslechtert, heeft leverancier het recht om teruggave van de geleverde goederen te verlangen. Wanneer leverancier schriftelijk aangeeft van dit recht gebruik te maken, dient afnemer terstond aan dit verzoek te voldoen. De overeenkomst tussen leverancier en afnemer wordt in dat geval slechts geacht te zijn ontbonden, indien leverancier dit expliciet schriftelijk aangeeft.
11.8 In afwijking van artikel 17.1 van deze voorwaarden is op artikel 11.3 t/m 11.7 van deze voorwaarden Duits recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12: Betaling, rente en kosten

12.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, hetzij netto- contant bij aflevering, hetzij door middel van storting door overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, dit naar keuze van de leverancier. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
12.2 Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
12.3 Alle door de leverancier te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van 125 euro.

Artikel 13: Annulering

13.1. Annulering van de afnemer van een met leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van de leverancier geschieden. Wanneer leverancier met annulering instemt is de afnemer terstond een contractuele boete van 30% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan leverancier verschuldigd.

Artikel 14: Ontbinding en opschorting

14.1 In gevallen dat de afnemer:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
d. in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met leverancier afgesloten overeenkomst;
zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de afnemer aansprakelijk is voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 15: Wederverkoop/zorgplicht

15.1 De producten mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd. De afnemer zal de van leverancier afkomstige en van enigerlei merk of aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het wederverpakken van enig product gebruiken.
15.2 Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten danwel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 16: Uniforme artikelcodering

16.1 Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de Internatinal Article Numbering Association (EAN)-regeling en het gebruik daarvan is leverancier nimmer aansprakelijk tenzij leverancier de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd. Het in dit artikel bepaalde laat onverlaat hetgeen bepaald is in artikel 10.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op met leverancier afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de Arrondissementsrecht- bank te 's-Hertogenbosch, Nederland.
17.3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van leverancier het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.English:

Legal Notice: This document is a translation of the original General Terms and Conditions in Dutch. In the event of any ambiguity or lack of clarity with respect to phrasing, syntax and/or meaning, and any ensuing conflicts, the original Dutch text shall prevail at all times.

General Sales, Delivery and Payment Terms and Conditions of:

The private limited liability company RMS International Europe BV; and
all group companies affiliated with RMS International Europe BV, all established and having their offices in Eindhoven, the Netherlands.

Article 1: Definitions

1.1 In these General Terms and Conditions, “Supplier” shall be taken to include the private limited liability company RMS International Europe BV, and all group companies affiliated with RMS International Europe BV
1.2 “Client” shall be taken to include: Any natural person or legal persona who enters into a purchase or other agreement with Supplier.

Article 2: Applicability

2.1 These General Terms and Conditions are applicable to all offers, quotations and agreements issued and/or entered into by Supplier.
2.2 These General Terms and Conditions are applicable with the exclusion of any by Client applied general terms and conditions, unless these have explicitly been accepted by Supplier in writing.
2.3 Deviations of what is determined in these General Terms and Conditions may only take place in writing.

Article 3: Offers and/or Quotations

3.1 All offers and quotations are free of obligations unless explicitly agreed otherwise in writing. When an offer contains an acceptance term, this exclusively implies that the offer becomes void after the stated term.
3.2 Brochures, price-lists and other data supplied by Supplier have an informal character and are not binding.
3.3 Supplier reserves the right to refuse orders or to deliver orders C.O.D. without stating the reason therefore.

Article 4: Coming into Force of Agreement/Evidence

4.1 Agreements as well as alterations and additions thereto only come into force if and after Supplier has confirmed these in writing or when Supplier has already started with executing the order. Agreements entered into by Trade Agents, sales representatives and/or other intermediaries are only binding to Supplier after a written confirmation by Supplier.
4.2 If Supplier has drawn up a binding quotation (see 3.1), the agreement comes into force on the day that the written acceptance of the order is received.
4.3 For determining the scope of the payment obligations of Client, the administration data of Supplier shall be decisive, subject to evidence to the contrary to be supplied by Client. Subject to evidence to the contrary, the numbers, measures and weight stated on the bill of lading or invoice shall be deemed correct by Supplier and Client.
4.4 If Supplier, in the matter of the agreement entered into with Client (whether or not electronically) sends a letter and/or issues a written statement, the legal consequences intended by Supplier come into force at the time of sending of the mail (whether or not electronic), irrespective of whether Client has not (or claims not to have) received and/or accepted service of this letter or statement.

Article 5: Severability

5.1 If the agreement is entered into with two or more Clients, each Client shall be severally liable for fulfilment of the agreement.

Article 6: Prices/VAT Registration Number

6.1 The stated prices are exclusive of VAT. Unless agreed otherwise in writing, the listed prices are stated in euro.
6.2 Quotations are always based on the valid prices at the time of the purchase and/or order. If after entering into the agreement, one or more cost price factors (including among others wages and salaries, taxes, social contributions, purchase prices, prices of raw materials, foreign currency rates, etc.) increase, Supplier is entitled to charge this increase to Client.
6.3 Client shall make his correct VAT registration number known to Supplier and shall notify Supplier immediately of any change thereof. If Clients fails to fulfil this obligation, the purchase price will automatically be raised with the VAT and any other amounts insofar as Supplier may be due as a result of this non-fulfilment.

Article 7: Delivery

7.1 The stated delivery times are in each case deemed as estimated delivery times and shall never be considered as final dates, unless explicitly agreed otherwise in writing. In case of delays in delivery, Supplier must be notified of default and must be given a reasonable term to remedy his default and to fulfil his obligations.
7.2 Unless agreed otherwise, delivery takes place ex warehouse of Supplier (in the Netherlands or UK). Supplier has the right to change the stated amounts if delivery needs to take place outside the Netherlands and/or if cost increases prompt this. Transport, also when free delivery has been agreed, shall always be to the account and risk of Client, who may take out insurance against this risk, if so desired.
7.3 When products have not been taken off by Client after expiration of the delivery term, the products are stored to the account and risk of Client with Supplier (when the storage options of Supplier allow for this). In case of non-timely take-off, Supplier, after a period of fourteen days after expiration of the delivery term, has the right to terminate the agreement without prejudice to the right of Supplier to compensation and without prejudice to the right of Supplier to proceed to sell the products to third parties.
7.4 If Supplier has made pallets, packing boxes, crates, containers etc. available for packaging and transport or has made these available through a third party, Client, unless it concerns onetime packaging, is obligated to return the stated products to the address indicated by Supplier to the account of Client, in default of which Supplier may charge the costs of these products to Client.

Article 8: Force Majeure

8.1 In these General Terms and Conditions, “force majeure” shall be taken to include:
any circumstance that Supplier reasonably was unable to avoid or prevent and as a result of which the normal execution of the agreement is hindered. This includes strikes, illness of staff, import, export and transport bans, government measures, non or untimely deliveries by suppliers and damage to production means required for the order.
8.2 In the event of a force majeure situation, Supplier has the right to postpone delivery for the period that the force majeure is in force. If a temporary fulfilment inability extends a period of more than six months after the time that delivery should have taken place, parties have the right to terminate the agreement in writing sent by registered mail. If the fulfilment by Supplier is permanently impossible as a result of the force majeure, parties have the right to terminate the agreement.
8.3 Supplier has the right to demand payment for the part of the order that has already been carried out before it became clear that there was a force majeure situation.

Article 9: Complaints

9.1 A soon as Client receives the products, Client must immediately visually inspect whether the products are in good order and whether they are in accordance with the order placed in terms of number and type. If the products supplied by Supplier are visually not in good order or are not in accordance with the order placed in terms of number and/or type, Client is held to immediately put in a complaint on delivery and to state the defects on the transport document and/or delivery receipt to be signed. This transport document and/or the delivery receipt is deemed to contain an accurate description and list of the goods supplied. Complaints due to other defects must take place within 5 working days after these defects have come to the attention of Client or reasonably could have come to the attention of Client, provided at the latest within 14 days after the delivery date.
9.2 Complaints on invoices must also be placed in writing and within 14 days after the mailing date of the invoices.
9.3 In default of timely complaints, Client is considered to have approved the delivered goods and/or the invoice respectively.
9.4 Placing a complaint does not relieve Client from his payment obligations with respect to Supplier.
9.5 If the complaints are considered grounded by Supplier, Supplier shall (to its sole discretion) ensure the replacement of the products or proceed to reimburse the invoice value of the defect products.
9.6 Any right to complaints becomes void on altering the nature, the composition or the packaging of the product by Client or third parties.

Article 10: Liability

10.1 The liability of Supplier is limited to fulfilment of what is determined in article 9.5.
Any other liability is excluded, with the exception of wilful intent or gross negligence of managers of Supplier or if Supplier would be liable on the grounds of the imperative legal arrangement concerning product liability.
10.2 In deviation of what is determined in article 10.1, Supplier is not held in any way whatsoever to supply replacement products, or to reimburse the invoice value if:
a. the defective products have not been made available to Supplier;
b. Client has not strictly observed the storage regulations of the delivered products, as a result of which spoilage has occurred and/or it is no longer possible to examine the correctness of the complaints expressed by Client.
10.3 Supplier, also in the unlikely event that he cannot appeal to what is determined in sub 1 of this article, is only liable for the damage that is directly and exclusively the result of his fault, provided that:
a. Supplier shall never be liable for indirect damages (including loss of profits, consequential damage and/or business damage);
b. Supplier shall not be liable for auxiliary persons (also in the case of wilful intent or gross negligence of these auxiliary persons).
10.4 The liability of Supplier shall in each case be limited to the invoice amount excluding VAT.

Article 11: Reservation of title

11.1 All products delivered by Supplier remain the property of Supplier until Client has paid the purchase price as well as any other claim as referred to in article 3:92 sub 2 Dutch Civil Code.
11.2 At the first request thereto, Client undertakes to establish a legal lien on behalf of Supplier as referred to in article 3:239 Dutch Civil Code on the claims on third parties ensuing from the sale of the products supplied by Supplier.
11.3 With respect to deliveries in Germany, Supplier retains the title of the goods delivered until the time that all claims that Supplier has or will have on Client, are paid in full. Client is allowed to resell the goods supplied via the usual channels, unless payments by Client are stopped for any reason whatsoever. In that case the right of reselling of Client becomes void.
11.4 On reselling the goods, Client now and for henceforth transfers all claims (with accessory rights) that Client has or will have on third parties to Supplier, which transfer serves as security for what parties have agreed within the framework of the resale. Supplier authorises Client to collect the transferred claims provided that payments by Client to Supplier will timely be effected. If Client fails to fulfil his (financial) obligations with respect to Supplier, this authorisation becomes void and at the first request of Supplier, Client must make known to whom the goods were resold and which claims on these third parties ensued from this resale.
11.5 If necessary, Client must, at the first request of Supplier, to the account of Client, fully cooperate in the formalisation of the transfer of these claims, such as drawing up (legalised) deeds of transfer, etc.
11.6 In the event of a circumstance as a result of which the rights of Supplier on the reserved title of the goods supplied by Supplier, may be limited, including but not limited to distraint, Client is held to immediately inform Supplier thereof.
11.7 If Client is in default with respect to payments to Supplier and/or the capital situation of Client deteriorates considerably, Supplier has the right to demand return of the supplied goods. When Supplier indicates in writing that he wishes to make use of this right, Client must immediately comply with this request. The agreement between Supplier and Client will in that case only be considered to be dissolved when explicitly indicated as such by Supplier.
11.8 In deviation of article 17.1 of these General Terms and Conditions, article 11.3 up to and including 11.7 of these General Terms and Conditions shall be governed by German law. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is explicitly excluded.

Article 12: Payment, Interest and Costs

12.1 Unless agreed otherwise in writing, payment must be effected without any discount, delay or settlement, either net cash on delivery or by payment through transfer on a bank or giro account indicated by Supplier and within fourteen days on invoice date, such to the discretion of Supplier. Payments must be denominated in euro, unless explicitly agreed otherwise in writing.
12.2 If no full payment has been effected within 14 days on invoice date, Client is legally in default and is due interest of 1.5% over the amount due per (part of a) month starting from the invoice date.
12.3 All costs in and out of court to be incurred by Supplier shall be to the account of Client. The out of court collection costs are equal to 15% of the claimed amount, with a minimum of EUR 125.

Article 13: Cancellation

13.1. Client may only cancel an agreement entered into with Supplier with approval of Supplier. When Supplier agrees to the cancellation, Client is immediately due a contract penalty of 30% of the invoice value (including VAT) to Supplier.

Article 14: Dissolution and Suspension

14.1 In each case that Client:
a. is declared bankrupt, submits a suspension of payment request or the Debt Repayment Natural Persons Act (“WSNP) has been declared applicable;
b. dies or is placed under legal control;
c. proceeds to discontinue or transfer his business or a major part thereof, including bringing in his business into a company to be incorporated or that already exists or proceeds to alter the purpose of his business;
d. is in default with respect to obligations ensuing from an agreement entered into with Supplier all invoices are immediately payable and Supplier is authorised to (fully or in part) suspend the fulfilment of his obligations to such a time that Client has put up security for fulfilment of his obligations, or to terminate the agreement whereby Client is liable for all damages incurred and to be incurred by Supplier.

Article 15: Resale/Duty of Care

15.1 Products may only be redistributed in the original unchanged packaging. Client shall never use the packaging from Supplier that may contain any brand name or indication or identifier for purposes of repackaging any product whatsoever.
15.2 Client shall always handle the supplied products with the necessary care and carry out no actions that may affect the quality or the safety of the products or the reputation of the brands.

Article 16: Uniform Article Code

16.1 With respect to the symbol as referred to in the International Article Numbering Association (EAN) arrangement and its use, Supplier shall never be liable unless Supplier has not complied with the EAN regulations. What is determined in this article is without prejudice to what is determined in article 10.

Article 17: Governing Law and Disputes

17.1 Agreements entered into with Supplier shall exclusively be governed by Dutch Law and the applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is excluded.
17.2 All disputes between parties will be exclusively submitted to the District Court of 's-Hertogenbosch, the Netherlands.
17.3. What is determined in sub 2 of this article is without prejudice to the right of Supplier to submit the dispute to the competent civil court according to normal jurisdiction rules.
ENDDeutsche:

Allgemeine Geschäftsbedingungen RMS International Europe BV

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

2. Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (im folgenden Kunde genannt). Unternehmer i. S. d. Verkaufsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, so weit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentum- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Vertragsänderungen müssen ebenfalls von uns schriftlich bestätigt werden.

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

4. Jede von uns erteilte Auftragsbestätigung erfolgt unter der Voraussetzung geordneter Zahlungsfähigkeit des Kunden. Wir sind berechtigt, vom Kunden die Bestellung von Sicherheiten zu verlangen, die aus ihrer Sicht für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen durch den Vertragspartner ausreichend sind, bevor mit der Lieferung, der Leistungserfüllung oder der Erfüllung sonstiger vertraglicher Verpflichtungen begonnen wird..

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einzieh-ung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließ-lich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-tung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwer-ben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 4 Lieferung

1. Lieferung erfolgt „ab Werk“, es sei denn etwas anderes wurde vereinbart. Bindende Lieferzeitbestimmungen müssen ausdrücklich schriftlich als solche gekennzeichnet sein. Der Beginn der Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

4. Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

5. Im Falle einer Hinderung der Vertragserfüllung bzw. der rechtzeitigen Vertragserfüllung durch das Eintreten von höherer Gewalt sind wir, unbeschadet sonstiger Rechte, wahlweise die Erfüllung des Vertrages auszusetzen oder den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, ohne dafür Schadensersatzpflichtig zu werden.

6. Unter höherer Gewalt verstehen wir Maßnahmen und Umstände, die uns an der Erfüllung unserer Vertragsverpflichtungen hindert, wie Kriege, Kriegsgefahr, Bürgerkriege, Aufstände, Schäden aus Unruhen, Feuer- und Wasserschäden, Überflutungen, Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie oder behördliche Maßnahmen, Maschinenschaden, Rohstoffmangel oder sonstige Betriebs- und Transportstörungen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder die Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen dem Kunden durch uns baldmöglichst mitgeteilt.

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

8. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

§ 5 Vergütung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn sich nach Vertragsschluss in einem angemessenen Zeitraum bis zur Lieferung Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen ergeben oder sich sonstige Kosten bzw. öffentliche Abgaben verändern. Diese werden wir auf Verlangen dem Kunden nachweisen.

3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

4. Wenn ein von uns akzeptierter Auftrag vom Kunden storniert wird, sind wir, falls die Stornierung angenommen wird, berechtigt, 30 % des Rechnungsbetrages an Stornogebühren in Rechnung zu stellen, zuzüglich eventuell von Zulieferern bei uns in Rechnung gestellter Beträge.

§ 6 Gewährleistung

1. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

2. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen, hat uns der Kunde die erforderliche Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Anderenfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen, und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. In diesen Fällen ist der Kunde jedoch verpflichtet, uns unverzüglich zu verständigen. Die gleichen Rechte stehen dem Kunden zu, wenn wir uns mit der Beseitigung des Mangels in Verzug befinden.

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Empfang auf Mängel gemäß § 377 HGB zu untersuchen und seinen Rügeobliegenheiten nachzukommen. Er muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 8 Werktagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Bei unsachgemäßer Behandlung der von uns gelieferten Ware ist die Mängelrügel ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

6. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 4 dieser Bestimmung). Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart.

7. Waren, die der Gewährleistungspflicht unterliegen, dürfen vom Kunden nur nach unserer Zustimmung zurückgesandt werden. Diesen Waren muss das Original unserer Rechnung sowie ein vollständig ausgearbeitetes Garantiezertifikat oder ein vollständig ausgearbeiteter Garantieschein und eine deutliche Beschreibung der Beanstandung beigefügt sein.

8. Der Kunde wird uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter im gesetzlichen Rahmen freihalten.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Wir haften bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 8 Informationspflicht und Datenschutz

1. Der Kunde muss uns auf erstes Anfordern die richtigen Angaben zu seiner Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer und den Namen sowie Steuernummer, unter dem er beim Finanzamt registriert ist, übermitteln.

2. Wir beachten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Wenn der Kunde seine persönlichen Daten einsehen, korrigieren oder löschen möchte, kann er sich diesbezüglich an uns wenden. Wir werden ihm die gewünschten Informationen geben und auf Wunsch entsprechend ändern.

3. Die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten werden für die Verarbeitung des Vertrages benötigt und in eine Datenbank aufgenommen.


§ 9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an seinem Wohn- und Geschäftssitz zu verklagen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

RMS Deutschland GmbH